slide
slide1
slide2
slider_tlo
slider_tlo_2
slider_tlo_3

Wewnętrzna instrukcja przeprowadzenia egzaminu maturalnego

Share

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie

Przygotowano na podstawie dokumentu „Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014” wyd. przez CKE, Warszawa 2013.

§ I

Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

 1. Materiały egzaminacyjne przechowywane są w sejfie w sekretariacie szkoły.
 2. Do materiałów egzaminacyjnych ma dostęp dyrektor szkoły, wicedyrektor oraz członkowie zespołów egzaminacyjnych.
 3. Po ogłoszeniu harmonogramu matur ustnych, tj. najpóźniej do 5 marca 2014 roku, wicedyrektor szkoły oraz członkowie zespołów egzaminacyjnych podpisują oświadczeniao przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przednieuprawnionym ujawnieniem. Oświadczenia przygotowuje sekretarz szkoły.
 4. W sytuacjach szczególnych o dostępie do niejawnych materiałów egzaminacyjnych decyduje dyrektor szkoły.

§ II

Harmonogram realizacji zadań

 1. We wrześniu przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego - SZE (dyrektor szkoły) i zastępca przewodniczącego SZE (wicedyrektor) ustalają harmonogram realizacji zadań zgodny z procedurami CKE i rozporządzeniem MEN.
 2. Dyrektor szkoły powołuje na piśmie, w formie powołania zbiorowego, swojego zastępcę i szkolny zespół egzaminacyjny do 5 marca 2014 roku.
 3. Po ogłoszeniu harmonogramu egzaminów ustnych, tj. po 5 marca 2014 roku, szkolny zespół egzaminacyjny zostaje przeszkolony. Szkolenie przeprowadza dyrektor szkoły w ustalonym wcześniej terminie.
 4. Wszyscy powołani członkowie szkolnego ZE mają obowiązek zapoznać się z aktualnymi „Procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz z „Wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w CXXXVII LO”. Wymienione dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zs113.pl oraz w bibliotece szkolnej.

§ III

Obieg informacji

 1. Gromadzenie informacji o egzaminie:
  1. Informacje są gromadzone w sekretariacie w odpowiednich segregatorach.
  2. Informacje jawne dotyczące organizacji egzaminu publikowane są na stronie internetowej szkoły www.zs113.pl oraz w gablocie komunikatów maturalnych na parterze.
 2. Gromadzenie i dostępność materiałów o egzaminie:
  1. Uczeń może korzystać z dostępu do informatorów maturalnych dostępnych na stronie internetowej CKE i OKE lub skorzystać z komputerów w bibliotece i przeglądać potrzebne mu materiały w Internecie.
  2. We wrześniu 2013 r. przewodniczący SZE organizuje szkolenia dotyczące matury w bieżącym roku szkolnym:
   • dla uczniów klas trzecich – o terminie uczniowie zostają powiadomieni przez wychowawcę kilka dni wcześniej,
   • dla rodziców uczniów klas trzecich – w dniu zebrania z rodzicami, o terminie którego rodzice zostają powiadomieni przez wychowawcę na początku roku szkolnego oraz komunikatem na stronie internetowej szkoły.
 3. We wrześniu 2013 r. zastępca SZE organizuje w szkole wypełnianie deklaracji maturalnych.
  Uczniowie klasy trzeciej wypełniają i dostarczają deklaracje maturalne do sekretariatu szkoły nie później niż 30 września 2013 r.

  Przed wypełnieniem deklaracji wychowawca informuje uczniów o celu zbierania dodatkowych danych osobowych, odbiorcach tych danych, prawie dostępu do danych i zasad ich poprawiania, a także dobrowolności lub obowiązku podania odpowiednich danych. Zgodę lub brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia uczeń podpisuje na składanej deklaracji.

  Uczeń po wprowadzeniu ewentualnych zmian do 7 lutego 2014 r. podpisuje deklarację i otrzymuje kopię złożonej deklaracji. Uczeń potwierdza odebranie kopii deklaracji swoim podpisem na liście zbiorczej.
 4. Tryb składania wniosków/dokumentów:
  1. Najpóźniej do 31 grudnia 2013 r. sekretariat szkoły przyjmuje od uczniów/absolwentów dokumenty uprawniające do korzystania z określonych dostosowań egzaminu maturalnego (opinie, orzeczenia lub zaświadczenia lekarskie o chorobach przewlekłych).
  2. Wniosek dotyczący zwolnienia z egzaminu na podstawie zaświadczenia laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej należy przedłożyć w sekretariacie uczniowskim najpóźniej na dzień przed egzaminem z danego przedmiotu.
  3. Wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym w czerwcu, zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin (wzór dostępny na stronie www.oke.waw.pl). Dalsze postępowanie określą „Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 20013/2014” opracowane przez CKE.
  4. Uczeń, któremu przysługuje prawo (nie zdał tylko jednego egzaminu) do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym składa do sekretariatu oświadczenie o gotowości ponownego przystąpienia do egzaminu najpóźniej tydzień po ogłoszeniu wyników egzaminu (nie później niż 4 lipca 2014 r.). Dalsze postępowanie określą „Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 20013/2014” opracowane przez CKE.
 5. Zmiany w deklaracji:
  1. W razie wykrycia błędu w danych osobowych na złożonej deklaracji wstępnej uczeń niezwłocznie zgłasza się do sekretarza szkoły w celu ustalenia sposobu i terminu poprawy.
  2. Zmiany dotyczące deklarowanych przedmiotów, poziomów egzaminów, bądź tematu z języka polskiego należy zgłaszać 7 lutego 2014 r. w sekretariacie szkoły.
 6. Deklaracja, która nie została zmieniona do 7 lutego 2014 r. , z dniem 8 lutego 2014 r. staje się deklaracją ostateczną, w której nie ma możliwości nanoszenia zmian.

§ IV

Przygotowanie i organizacja części pisemnej egzaminu.

 1. Przygotowanie sal na egzamin:
  1. Za przygotowanie sal odpowiedzialny jest przewodniczący ZN na danym egzaminie.
  2. Słowniki na język polski przygotowuje pracownik biblioteki i przynosi je najpóźniej dzień przed przygotowaniem sal na egzamin do gabinetu wicedyrektora.
  3. Wszystkie szkolne odtwarzacze CD na języki obce należy sprawdzić najpóźniej 2 dni przed terminem przygotowania sal na pierwszy pisemny egzamin z języka obcego w sesji.
  4. Przygotowanie sal obejmuje:
   • Ustawienie odpowiedniej ilości stołów i krzeseł i zapewnienie ich stabilności.
   • Zapewnienie tablicy i przyborów do napisania czasu trwania egzaminu.
   • Zapewnienie po 1 zegarze na salę i sprawdzenie ich sprawności i punktualności.
   • Wniesienie zestawów słowników na język polski i umieszczenie ich na osobnych stolikach.
   • Wniesienie wybranych wzorów matematycznych, kalkulatorów, linijek (na egzamin z matematyki), karty wybranych wzorów i stałych fizycznych, karty wybranych tablic chemicznych, kalkulatorów, linijek (na egzaminy z fizyki i chemii), kalkulatorów (na egzamin z geografii i informatyki), linijek (na egzamin z biologii) i umieszczenie ich na ławkach (1 na ucznia).
   • Wstawienie, podłączenie i sprawdzenie magnetofonu potrzebnego na egzamin z języka obcego.
   • Umieszczenie na ławkach kartek z numerem.
   • Przyklejenie na drzwi listy zdających przygotowanej wcześniej przez zastępcę przewodniczącego SZE.
   • Przygotowanie jednej sali do egzaminu na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym polega na umieszczeniu kończących pracę wcześniej bliżej wyjścia z sali.
  5. Za przygotowanie sal i sprzętu na egzamin z informatyki odpowiada nauczyciel informatyki wyznaczony przez dyrektora lub wicedyrektora. Przygotowanie pracowni odbywa się zgodnie z "Procedurami...".

  § V

  Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu.

  1. Do końca września 2014 r. uczniowie klasy maturalnej dokonują wyboru tematu prezentacji z aktualnie obowiązującej listy tematów.
  2. Ustalenia dotyczące bibliografii i sprzętu wykorzystywanego podczas prezentacji na egzaminie ustnym z języka polskiego:
   1. Uczeń przekazuje nauczycielowi języka polskiego bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu w trzech egzemplarzach (każdy w osobnej koszulce), podpisaną imieniem i nazwiskiem - w terminie do 3 kwietnia 2014 roku.
   2. Nauczyciele języka polskiego przekazują zebrane bibliografie do sekretariatu 8 kwietnia 2014 roku. Po tym terminie bibliografie nie będą przyjmowane.
   3. Do bibliografii uczeń/absolwent dołącza wykaz materiałów pomocniczych i urządzeń potrzebnych podczas prezentacji. Materiały i urządzenia te wybrane są z dostępnych w szkole (patrz nast. punkt).
  3. Szkoła udostępnia następujące materiały i urządzenia na egzamin ustny z języka polskiego:
   1. laptop,
   2. rzutnik multimedialny,
   3. magnesy + tablica,
   4. odtwarzacz CD, mp3, DVD,
  4. Uczeń ma prawo sprawdzić wybrane materiały/urządzenia w obecności pracownika szkoły. W tym celu zgłasza się do wicedyrektora szkoły.
   1. Dyrektor lub wicedyrektor szkoły ustala termin i warunki sprawdzenia wybranych materiałów i urządzeń.
  5. Niezwłocznie po zebraniu bibliografii pracownik sekretariatu przygotowuje zestawy bibliografii do wglądu dla członków PZE. Członkowie PZE odbierają zestawy bibliografii do wglądu, przestrzegając zasad ochrony materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.
  6. Harmonogram części ustnej.
   1. Sale oraz pomoce potrzebne do części ustnej przygotowują przewodniczący PZE dzień przed egzaminem.
   2. Dyrektor i/lub wicedyrektor szkoły sprawdzają przygotowanie sal w przeddzień egzaminu.
   3. Harmonogram części ustnej opracowuje dyrektor i/lub wicedyrektor szkoły i ogłasza go do 5 marca 2014 roku. Harmonogram ten zostaje wywieszony przez pracownika szkoły w gablociekomunikatów maturalnych na parterze.
   4. Harmonogram części ustnej w terminie dodatkowym opracowuje dyrektor i/lub wicedyrektor szkoły po otrzymaniu zgody dyrektora OKE na przystąpienie danego ucznia do egzaminu w terminie dodatkowym. Egzamin ustny powinien się odbyć nie później niż 18 czerwca 2014 roku.
   5. Nauczyciele podpisują indywidualne powołania do przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych - do 5 marca 2014roku.
  7. Dyrektor i/lub wicedyrektor szkoły w porozumieniu z dyrekcją innych szkół pozyskuje nauczycieli do zespołów egzaminacyjnych.
  8. Dyrektor i/lub wicedyrektor szkoły przeprowadzają szkolenie lub dostarczają materiały szkoleniowe nauczycielom innych szkół. Nauczyciele potwierdzają przeszkolenie własnoręcznym podpisem.
  9. Nauczyciel języka obcego ma prawo do wglądu do zestawów zadań do części ustnej na dzień przed rozpoczęciem egzaminu. W tym celu zgłasza się do dyrektora szkoły przynajmniej na dwa dni przed pierwszym egzaminem, w trakcie którego jest członkiem komisji i ustala dokładny termin i miejsce przeglądania zestawów.
  10. Przed egzaminem przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego odbiera materiały i dokumentację egzaminacyjną od dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
  11. Po egzaminie przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego oddaje wszystkie materiały i dokumentację egzaminacyjną dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły.

  § VI

  Czynności organizacyjne związane z przeprowadzeniem matur.

  1. Czynności organizacyjne przygotowawcze:
   1. Po ogłoszeniu harmonogramu matur ustnych, tj. po 5 marca 2014 roku, najpóźniej do 11 kwietnia 2014 roku, przewodniczący oraz członkowie ZN podpisują w sekretariacie powołania indywidualne.
   2. W razie nieobecności na szkoleniu maturalnym członek lub przewodniczący ZN ma obowiązek zgłosić się do wicedyrektora szkoły w celu przeszkolenia.
   3. We wrześniu 2013 r. opiekun pracowni komputerowej przygotowuje listę programów i języków programowania dostępnych w szkole.
   4. Przewodniczący SZE i jego zastępca , we wspólnie ustalonym terminie, sortują naklejki z kodami uczniów i pakują je do kopert, które oznaczają odpowiednią naklejką.
  2. Czynności organizacyjne w roku szkolnym w dniu egzaminu:
   1. Zdający przychodzą do szkoły przynajmniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.
   2. Przewodniczący ZN oraz członkowie ZN przychodzą do szkoły przynajmniej 60 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.
   3. Przewodniczący ZN stawiają się w gabinecie dyrektora szkoły na wcześniej ustaloną godzinę. Odbierają dokumentację egzaminu, listy zdających i koperty z kodami zdających.
   4. Dyrektor lub wicedyrektor szkoły przypomina procedury organizacyjne obowiązujące w danym dniu i informuje o ewentualnych sytuacjach szczególnych w danym dniu.
   5. Wpuszczanie zdających do sal egzaminacyjnych rozpoczyna się 20 minut przed egzaminem.
   6. Członkowie ZN otwierają sale egzaminacyjne i wpuszczają zdających wg listy powieszonej na drzwiach, sprawdzając ich dowód tożsamości.
   7. Należy przypomnieć zdającym, że wszelkie torby, okrycia wierzchnie, oraz telefony komórkowe zostawiają w szafkach w szatni szkolnej.
   8. Po wpuszczeniu wszystkich zdających przewodniczący ZN wraz z jednym zdającym idzie do gabinetu dyrektora i odbiera arkusze egzaminacyjne, bezpieczne koperty oraz dokumentację egzaminu. Przewodniczący ZN wraz z obecnym zdającym sprawdzają nienaruszenie zabezpieczeń oraz ilość arkuszy egzaminacyjnych. W razie wątpliwości, zgłaszają je dyrektorowi szkoły.
   9. Po dostarczeniu odebranych materiałów na salę egzaminacyjną członkowie ZN rozdają arkusze egzaminacyjne zdającym.
   10. Na znak przewodniczącego ZN (nie wcześniej niż o godzinie rozpoczęcia egzaminu) zdający otwierają arkusze, sprawdzają ich kompletność i przystępują do kodowania.
   11. Przewodniczący ZN przypomina o konieczności sprawdzenia arkusza, o sposobie kodowania arkusza i karty odpowiedzi i o konieczności zapoznania się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza.
   12. Przewodniczący ZN informuje zdających:
    • o braku możliwości wyjścia z sali w trakcie egzaminu (jedynie w sytuacjach wyjątkowych);
    • o sposobie komunikowania problemów lub chęci zakończenia egzaminu i oddania arkusza poprzez podniesienie ręki
   13. W przypadku, gdy zdający stwierdzi błędnie wydrukowany lub niekompletny arkusz, podnosi rękę i zgłasza to członkom ZN. Przewodniczący ZN zgłasza problem osobie dyżurującej na korytarzu, ta zawiadamia dyrektora szkoły, który przynosi nowy arkusz.
   14. W przypadku wystąpienia na naklejce błędu w numerze PESEL:
    • zdający wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL w miejscach przeznaczonych na naklejkę z kodem,
    • członek ZN dopisuje identyfikator szkoły.
   15. Po zakodowaniu arkusza zdający czeka na dalsze instrukcje przewodniczącego ZN.
   16. Jeśli przewodniczący stwierdzi, że wszyscy zdający zakodowali arkusze, pisze na tablicy godzinę rozpoczęcia i zakończenia egzaminu. Od tego momentu nikt nie może wejść do Sali egzaminacyjnej – rozpoczyna się egzamin. W przypadku egzaminu w jednej sali na dwóch poziomach przewodniczący ZN zapisuje dwie godziny zakończenia egzaminu.
  3. Egzamin z języka obcego a wymiana awaryjnego sprzętu:
   1. Przed napisaniem godziny egzaminu na tablicy, przewodniczący ZN sprawdza, czy płyta CD z nagraniem egzaminacyjnym działa. W razie kłopotów z odtwarzaniem płyt przewodniczący ZN przekazuje wadliwy odtwarzacz osobie dyżurującej na korytarzu, która zanosi go do gabinetu dyrektora i wymienia na inny. Czas trwania egzaminu zostaje zapisany na tablicy po wymianie sprzętu. W czasie oczekiwania na dostarczenie sprawnego sprzętu członkowie ZN dbają o to, by zdający, po zakodowaniu, nie otwierali arkuszy i nie czytali zadań.
   2. W razie awarii sprzętu w trakcie przesłuchiwania nagrania, przewodniczący ZN nakazuje zdającym zamknięcie arkuszy i zleca wymianę wadliwego sprzętu osobie dyżurującej na korytarzu. Czas egzaminu zostaje wydłużony o czas wymiany sprzętu i zapisany ponownie na tablicy, a procedura odtworzenia nagrania odbywa się od początku lub od początku danego zadania.
  4. Egzamin z informatyki a sprawdzenie sprzętu przed egzaminem:
   1. Zastępca przewodniczącego SZE ustala z opiekunem pracowni komputerowej godzinę sprawdzenia sprzętu w przeddzień egzaminu.
   2. Przy sprawdzeniu sprzętu obecni są: opiekun pracowni komputerowej, przewodniczący ZN na egzaminie z informatyki oraz przewodniczący SZE lub jego zastępca.
   3. Zdający ma 1 godzinę zegarową na sprawdzenie sprzętu komputerowego.
  5. Po zakończeniu egzaminu zdający odkłada zamknięty arkusz na brzeg stołu, podnosi rękę i czeka na odebranie arkusza przez jednego z członków ZN.
  6. Członek ZN, odbierając arkusz od zdającego, ma obowiązek sprawdzić poprawność zakodowania pracy.
  7. Po zebraniu wszystkich arkuszy danej części egzaminu przewodniczący ZN pakuje je w obecności co najmniej jednego zdającego do bezpiecznych kopert. W przypadku egzaminu na dwóch poziomach w jednej sali przewodniczący pakuje arkusze z każdego poziomu do odrębnych kopert.
  8. Spakowane arkusze, kompletną i podpisaną dokumentację egzaminu przewodniczący zanosi do dyrektora szkoły.
  9. Kontaktowanie się w sytuacjach szczególnych w trakcie egzaminu:
   1. Przewodniczący ZN zgłasza problem (np. zakłócenie egzaminu, awarię) osobie dyżurującej na korytarzu, która niezwłocznie przekazuje wiadomość dyrektorowi.

  § VII

  Komunikowanie wyników.

  1. Zasady ogłaszania wyników części ustnej:
  2. Wyniki ogłaszane są zgodnie z harmonogramem, danego dnia, indywidualnie każdemu zdającemu na osobności.
  3. Zasady ogłaszania wyników części pisemnej:
   1. Wyniki ogłaszane są niezwłocznie po ich otrzymaniu z OKE zgodnie z terminem ogłoszonym przez OKE oraz zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
   2. Świadectwo maturalne zdający odbiera osobiście (lub upoważnia na piśmie osobę trzecią) w wyznaczonej sali lekcyjnej.